Kontak webmeester                    © 2017 NGK Sinode Goudland          

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK SINODE

TUISBLAD     

OOR ONS SINODE

DOKUMENTE

KONTAK ONS

Ons visie: Om God se liefde met egtheid en omgee uit te leef

tel 011 412 3441

faks 011 692 3893

sel 073 154 8718

volbring@ngkgoudland.org.za

Visie: God se liefde met egtheid en omgee uitleef


HOOFKANTOOR VAN DIE NGK GOUDLAND

Predikant Sinodale Bedieninge (Hoof Uitvoerende Beampte)

Ds NWJ (Nico) van Rensburg. Die kantoor is geleë by NGK Helikonpark, Condorrylaan, Randfontein, Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341 / 082 899 8400 volbring@ngkgoudland.org.za / slegs vir vertroulike korrespondensie; ds.nico@ngkgoudland.org.za


Sekretaresse in die hoofkantoor

Mev Hermien Bezuidenhout, Posbus 4371, Helikonpark 1771, tel 011 412 3441, faks 011 692 3893, sel 073 154 8718, volbring@ngkgoudland.org.za


Kommunikasie

Ds N (Noël) Schreuder, sel 082 899 8400, e-pos ds.noel@ngkgoudland.org.za (Alle korresponsie aan die Sinode gaan aan volbring@ngkgoudland.org.za)


Personeelsake en finansies

Mev CJ (Classina) Cornelius, Posbus 32034, Totiusdal 0134, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2731, epos classina@ ngkgoudland.org.za, Me Elsa Kaestner, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2730, e-pos elsa@ ngkgoudland.org.za.

Die personeel van die kantoor verrig administratiewe funksies soos aan hulle opgedra deur die Sinode van Wes-Transvaal. Die kantore is geleë in Potgieter Park 603, Meyerstraat 888, Rietfontein, Pretoria, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2729/30/31, epos goudadmin@ngkgoudland.org.za


PSD Barmhartigheid

Ds NWJ (Nico) van Rensburg, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341, e-pos bestuur@ngwelsyn.co.za


Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds

Mnr TP (Theo) Smith, Pretoriusstraat 1200, Hatfield 0083, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos theo@pensioene.co.za


Bestmed (kerkgroep) 

NG Kerk-groep korporatiewe kliëntediensadviseur: Veronica Stuurman – Maandag tot Vrydag (08:00-16:00), tel 012 472 6456, e-pos veronicac@bestmed.co.za

Bestmed Oproepsentrum: 086 000 2378. E-pos navrae – service@bestmed.co.za, faks 012 472 6500. Instap fasiliteit – Blok A, Glenfield Kantoorpark. Oberonlaan 361, Faerie Glen, Pretoria


Argief

Die Goudland Sinode bly by die argief van die Sinode van Wes-Kaapland ingeskakel.

Argiefgebou, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch. Posbus 34, Stellenbosch 7599, tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, e-pos argief@kaapkerk.co.za

Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, tel 021 957 7104, sel 083 270 5211, e-pos bossie@kaapkerk.co.za

Hoofbeampte: Mev Liesl Rabie, tel 021 882 9923, e-pos liesl@kaapkerk.co.za

Webwerf: http://kerkargief.co.za


Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Organiserende Sekretaris: Ds JH (Johan) Peyper, Posbus 2002, Kemptonpark 1620, tel 011 970 4010, faks 011 970 2506, sel 082 335 1722, e-pos peyper@biblesociety.co.za


SINODALE WERKSAAMHEDE


1 SINODALE BESTUUR

Die leierskap van die sinode setel in die Sinodale Bestuurskommissie (SBK) wat benewens die tradisionele agenda van die Sinodale Kommissie ook die visionêre, strategiese, administratiewe, en ekumeniese leiding neem. Die SBK word gevorm rondom ’n sentrale dagbestuur en funksioneer met dié dagbestuur plus verkose lede uit elke streek, asook die verkose leiers van die ander fokuspunte/werksaamhede van die sinode, vir bogemelde take.


1.1 Dagbestuur

(Deel van volle SBK)

Voorsitter: Ds JPA (Johan) Brink, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 2566/5422, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@gmail.com (verantwoordelik vir fondse)

Uitvoerende Amptenaar: Ds NWJ (Nico) van Rensburg, Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3441 (k), 011 412 3210 (h), faks 011 692 3893, sel 083 534 2341, e-pos ds.nico@ngkgoudland.org.za

Ondervoorsitter (Regsake, Finansies, LAS): Dr JA (Andries) Kritzinger, Posbus 85, Orkney 2620, tel 018 473 0138, e-pos dreas@mweb.co.za (verantwoordelik vir Leer- en Aktuele Sake)

Ondervoorsitter Missionale Kerkwees: Dr AR (Anton) Fick, Liebenberg weg 11, Constantiakloof, Weltevredenpark 1715, tel 011 679 3655, sel 083 967 2275, e-pos anton@constantiakruin.co.za

Ondervoorsitter Missionale Diakonaat: Dr MJG (Grant) du Plessis, Danie Smutslaan 15, Lichtenburg 2740, tel 018 632 3751, sel 082 614 8263, e-pos mjgduplessis@gmail.com

Skriba: Ds G (Bok) Jansen van Rensburg, Posbus 44, Arconpark 1937, tel 016 428 2086, faks 016 428 3540, sel 083 236 7341, e-pos gjvr81@luxdeongk.co.za

Addisionele lede:

Ds I (Irma) van Rensburg, Posbus 982, Randfontein 1760, sel 083 697 6467, e-pos volbring@mweb.co.za

Ds PC Pretorius, sel 071 891 2850, e-pos pc.pretorius@yahoo.com

Ds SWP (Schalk) Scott, Emily Hobhousestraat 1, Klerksdorp 2571, Posbus 6012, Flamwood 2572, faks 018 0070602, e-pos swpscott@yahoo.com, sel 079 980 6927


1.2 Administratiewe Komitee

(Deel van volle SBK)

Die skriba van die sinode plus:

Skriba Platteland-streek: Ds JP (Johan) Rademeyer, Posbus 325, Sannieshof 2760, tel 018 683 0005, sel 082 330 6720, e-pos ds.johan@sannieshof.ng.org.za

Skriba Potch-streek: Ds DF (Dawfré) Theron, Olienhof 2, Potchefstroom 2522, sel 082 899 3959, e-pos dawfre.theron@gmail.com

Skriba KOSH-streek: Ds CC (Con) Maritz, Posbus 413, Hartbeesfontein 2600, sel 083 673 8591, e-pos maritzcon@hotmail.com

Skriba Vaaldriehoek-streek: Jorina Redelinghuys, sel 082 495 1486

Skriba Wesrand-streek: Dr E (Enrico) Casaleggio, Neethlingstraat 2, Monument, Krugersdorp 1739, tel 011 954 1378, e-pos enrico.casaleggio@absamail.co.za


1.3 Streeksleierskap

(Deel van volle SBK)

Platteland – leier: Dr D J Venter (Dirk), tel 014 544 0013, faks 014 544 0201, e-pos venterd@lantic.net; Kerkraadslid: Johann Lombard

Potch – leier: Ds SS (Fanus) Hansen, Posbus 6122, Bailliepark 2526, tel 018 290 5421, sel 071 297 4007, e-pos vaniz@telkomsa.net; Kerkraadslid: Johann Pieters.

KOSH – leier: Ds AP (Alewyn) Burger, Leipoldtstraat 25, La Hoff 2571, tel 018 468 5112, sel 084 548 5995, faks 018 468 5112, e-pos wilkruin@lantic.net; Kerkraadslid: Wessel Meyer

Vaaldriehoek – leier: Dr SJL (Sarel) Marais, Posbus 28337, Sonlandpark 1944, tel 016 429 2309, faks 086 674 5702, e-pos dr.smarais@gmail.com; Kerkraadslid: Dawid Scholtz.

Wesrand – leier: Ds A (Anton) Mieny, Posbus 865, Paardekraal 1752, tel 011 953 5978, faks 086 617 1448, sel 083 654 0806, e-pos alckmieny@telkomsa.net; Kerkraadslid: Johann Ainslie.


1.4 Volle Sinodale Bestuurskommissie (SBK)

Die Dagbestuur van die sinode, die Administratiewe Komitee, die Streeksleierskap, asook die leiers van die ander Fokuspunte/Werksaamhede van die sinode.


1.5 Sinodale verteenwoordigers van die Sinode Goudland

1.5.1 Algemene Sinode Moderamen: Dr JA Kritzinger, ds JPA (Johan) Brink, ds NWJ (Nico) van Rensburg, dr MJG (Grant) du Plessis

1.5.2 Taakspan Kerkverband: Ds NWJ (Nico) van Rensburg

1.5.3 Teologiese Fakulteite

1.5.3.1 Pretoria

Kuratorium: Dr JA Kritzinger, ds NWJ (Nico) van Rensburg, dr (Henk) JHG Gous

Eksamenkommissie: Drr JA (Andries) Kritzinger (Dogmatiek en Etiek), MJG (Grant) du Plessis (Sending), AR (Anton) Fick (Praktiese Teologie).

1.5.3.2 Stellenbosch

Eksamenkommissie en Kuratorium: Ds NWJ (Nico) van Rensburg, sekundus: ds GS (Gert) Cordier.

1.5.3.3 Bloemfontein

Eksamenkommissie, Kuratorium en Kieskollege: Ds NWJ (Nico) van Rensburg, sek: Ds HJ (Johann) Ekkerd

1.5.4 Bybelgenootskap

(Gauteng-streek): Mnr Paul Borg-Jorgenson

(Noordwes-streek): Ds WC (Willem) Louw, sel 082 340 7549

1.5.5 Trans Oranje Instituut

P: Ds MJ (Marius) de Beer, tel 018 290 5500


2. ANDER FOKUSPUNTE/WERKSAAMHEDE

2.1 Predikantebediening

Leier: Dr GS (Gert) Cordier, Posbus 6017, Greenhills 1767, tel 011 412 3907, faks 011 693 4851, sel 083 555 6426, e-pos gert@randfontein.ng.org.za

Fokus – Bediening aan emeriti: Ds Willie van der Merwe, sel 082 578 3995


2.2 Gemeentebediening

Leier: Ds P-N (Pieter-Nel) Klopper, Posbus 5423, Weltevredenpark 1715, tel 011 760 2669, faks 011 760 5827, sel 083 458 0390, e-pos pieter-nel@vlng.co.za

Fokus - Jeugbediening: Ds Nicole Hamman, Posbus 263053, Drie Riviere 1935, tel 016 454 0018, faks 016 423 3082, epos nicole.hamman@gmail.com, sel 072 412 030

Fokus – Vrouebediening: Ds I (Irma) van Rensburg, Posbus 982, Randontein 1760, tel 011 412 3441, sel 083 697 6467


2.3 Studentebediening

Leier: Ds Marius (MJ) de Beer, Mooilaan 10, Potchefstroom 2531 tel/faks 018 290 5500, sel 082 4944 058, e-pos leraargrimbeek@xsinet.co.za

Platteland: Vakant

Potch: Coenie Calitz

KOSH: Schalk Scott

Wesrand: Dr Enrico Casaleggio

Vaaldriehoek: Ds Nicole Hamman

Ring van Potchefstroom

Studenteleraars


2.4 Kommunikasie en bemarking

Ds N (Noël) Schreuder


2.5 Fondse

Leier: Ds JPA (Johan) Brink, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 6567/5422, sel 083 459 5214, e-pos jpabrink@gmail.com

Lede:

Platteland: Ds Rias Loots

Potch: Vakant

KOSH: Ds Francois van Heerden

Wesrand: Ds Neels Kloppers

Vaaldriehoek: Dr Deon Senekal

Mev Classina Cornelius


2.6 Sinodale Regskommissie

Leier: Dr JA Kritzinger

Skriba: Ds Marius de Beer

Lede:

Platteland: Di Attie Bezuidenhout, Willie van der Merwe, dr Grant du Plessis

Potch: Vakant

KOSH: Ds Schalk Scott

Wesrand: Di Rudolph Momberg, Chris Smith, Irma van Rensburg

Vaaldriehoek: Ds Danie Krüger, prof Elda de Waal, Cobus Grove

Addisionele lede: Di Japie du Plessis, Jurie Wessels

PSD: Ds Nico van Rensburg


2.7 Sending

Leier: Dr MJG (Grant) du Plessis, Danie Smutslaan 15, Lichtenburg 2740, tel 018 632 3751, e-pos mjgduplessis@gmail.com, sel 082 614 8263.

Ampshalwe PSD Sending Emeritus: Ds JvW (oom Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744.

Lede:

Platteland: Oudl Chrisjan Smook

Potch: Ds Düring Cornelius

KOSH: Vakant

Wesrand: Ds Anton Mieny

Vaaldriehoek: Vakant


2.8 Diens van Barmhartigheid

Werksaamhede:

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) doen die welsynswerk van die Sinode Goudland. Die SKDB werk deur NG Welsyn Noordwes, die sinode se geregistreerde welsynsorganisasie en Organisasie Sonder Winsoogmerk. Hoofkantoor van die SKDB en NG Welsyn: Peter Mokabalaan 104, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928/9/30, faks 018 293 1027, e-pos ds.nico@ngkgoudland.org.za en bestuur@ngwelsyn.co.za

Webblad: www.ngwelsyn.co.za

Facebook: www.facebook.com/ngwelsyn

Twitter: https://twitter.com/ngwelfare


Visie:

Die optimale maatskaplike funksionering van die individu, familie en gemeenskap tot eer van God.


Missie:

NG Welsyn is daartoe verbind om ’n omvattende professionele maatskaplike welsynsdiens te lewer.


Leierskap:

Die lede van die SKDB vorm ook die ledevergadering en die Direksie van NG Welsyn en bestaan uit die volgende persone:

Voorsitter: Ds Cobus Niemand

Ondervoorsitter en Platteland: Ds Ben Botha

Vaaldriehoek: Ds Phillip Potgieter

KOSH: Ds Coenraad van Staden

Potch: Ds Fanus van Staden

Wesrand: Ds Piet Stofberg

Ampshalwe: Predikant in Sinodale Diens/Besturende Direkteur: Ds Nico van Rensburg

Benoemde lede:

Regsadviseur: Adv Johan Pretorius

Finansiële Adviseur: Prof Anton du Toit


Bestuur en dienste van NG Welsyn:

Die bestuur van NG Welsyn is gesentraliseer in die een maatskappy, NG Welsyn Noordwes. Die dienste word gedesentraliseerd aangebied. Die werk kan in drie kategorieë verdeel word: (i) Die kerk se diens aan kinders en gesinne, wat die dienste van twee Kinder- en Jeugsorgsentrums, en 14 Gesinsorgkantore behels. (ii) Die kerk se diens aan ouer persone, wat die dienste van 9 tehuise en een Dienssentrum vir bejaardes behels. (iii) Die kerk se diens aan die breër gemeenskap, wat die dienste van gemeenskapswerk en ontwikkelingsprojekte behels.


Hoofkantoor van die SKDB/NG Welsyn:

Bestuurder Finansies: Mnr Anderton Smith, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928, faks 018 293 1027, e-pos anderton@ngwelsyn.co.za

Bestuurder Welsynsdienste: NG Welsyn Noordwes en Gauteng, Mev Shirley Theron, Posbus 2096, Wilropark 1731, sel 0824517683, faks 086 542 6260, e-pos shirley.theron@ngwelsyn.co.za

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Me Miranda Visagie, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 6028, faks 018 464 1214, e-pos m.visagie@mweb.co.za

Bestuurder Gemeenskapswerk en Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Gauteng: Mev Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 082 451 7684, faks 086 624 1320, epos heleen@ngwelsyn.co.za

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 083 635 2877, faks 086 772 4905, e-pos elmarie.rossouw@ngwelsyn.co.za

Bestuurder Kommunikasie: Mev Anette Degenaar, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, tel 018 297 3928, faks 018 293 1027, e-pos info@ngwelsyn.co.za


3.1 NOORDWES


3.1.1 Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 083 635 2877, faks 086 772 4905, e-pos elmarie.rossouw@ngwelsyn.co.za

Bloemhof: Japie Kritzinger Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Malherbestraat 20, Bloemhof 2660, tel 053 433 1403, faks 053 433 0044, e-pos japiektvb@iafrica.com

Delareyville: Huis Delarey, Kerkstraat 30, Posbus 491, Delareyville, 2770, tel 053 943 1928, faks 086 299 4426, e-pos huisdelarey@lantic.net

Klerksdorp: Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes en Schoonspruit Aftree-oord, Rosinstraat 6, Freemanville, Klerksdorp 2571, tel 018 462 5638/464 1822, faks 018 464 2756, e-pos klerksdtvb@mweb.co.za

Koster: Koster Tuiste vir Bejaardes en Aftree-oord, Malanstraat 51, Posbus 127, Koster 2825, tel/faks 014 543 2052/3, e-pos kostertvb@telkomsa.net

Schweizer-Reneke: Silwerjare Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Marksonstraat 16, Posbus 163, Schweizer-Reneke 2780, e-pos silwerjare@mweb.co.za, tel/faks 053 963 1330.

Wolmaransstad: Wolmaransstad Tehuis vir Bejaardes, Kockstraat 58, Posbus 417, Wolmaransstad 2630, tel 018 596 1159, e-pos wolmarans@telkomsa.net, faks 018 596 2939.


Kinder- en Jeugsorgsentrum

Potchefstroom: Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum, Kruisstraat, Posbus 1477, Potchefstroom 2520, tel 018 294 5380/294 5347/8, faks 018 294 5384, epos akkh@iafrica.com


3.1.2 Algemene Maatskaplike Werk

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Me M Visagie, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 6028, faks 018 464 1214, e-pos: m.visagie@mweb.co.za


Takke

Klerksdorp: NG Welsyn Klerksdorp, Halgrynstraat 5, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, tel 018 462 9887/8, faks 018 464 1214, e-pos ngwklerksdorp@absamail.co.za

Lichtenburg: NG Welsyn Lichtenburg, Gerrit Maritzstraat 27, Posbus 586, Lichtenburg 2740, tel 018 632 4347, e-pos ngwlichtenburg@gmail.com faks 018 632 6848.

Potchefstroom: NG Welsyn Potchefstroom, Maherrystraat 28, Posbus 470, Potchefstroom 2520, tel 018 297 7347/8, e-pos ngwpotch@mweb.co.za, faks 018 297 7348.

Schweizer-Reyneke: NG Welsyn Schweizer-Reneke, Schweizerstraat 21, Posbus 567, Schweizer-Reneke 2780, e-pos ngwsreneke@mweb.co.za, tel/faks 053 963 1156.

Wolmaransstad: Verwes Maatskaplike Dienste, Broadbentstraat 37, Posbus 75, Wolmaransstad 6630, tel 018 596 1318, e-pos verwesmd@telkomsa.net, faks 018 596 2009.

Zeerust: NG Welsyn Zeerust, Van Riebeeckstraat 17, Handhaaf en Bou Meisieskoshuis. Posbus 353, Zeerust 2865, tel 018 642 1312, faks 018 642 1312, e-pos ngzst.adm@gmail.com


3.2 GAUTENG


3.2.1 Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Supervisor: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 083 635 2877, e-pos elmarie.rossouw@ngwelsyn.co.za faks 086 772 4905.

Krugersdorp: Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, H/v Hompesstraat en Chamdorweg, Lewisham, Krugersdorp, Posbus 4043, Luipaardsvlei 1743, tel 011 955 2108/9, faks 011 955 3657, e-pos luiptvb@mweb.co.za

Meyerton: Huis Meyerton en Aftree-oord, Shippardstraat 32, Posbus 403, Meyerton 1960, tel 016 362 0045, faks 016 362 4704, e-pos huism@mweb.co.za

Vanderbijlpark: Jeugland Tuiste vir Bejaardes, Jeugland Aftree-oord en Kiewietsnes Aftree-oord, Conan Doylestraat 10, Posbus 59, Vanderbijlpark 1900, tel 016 933 3995/933 0323, faks 016 933 3995, e-pos jeugland@iburst.co.za


Kinder- en Jeugsorgsentrum

Vereeniging: Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum, Joubertstraat 1, Posbus 496, Vereeniging 1930, tel 016 455 1733, faks 016 455 1793, e-pos catherinerobson@absamail.co.za


3.2.2 Algemene Maatskaplike Werk

Gauteng: Provinsiale Bestuurder Gesinsorg: Mev Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, sel 082 451 7684, faks 086 624 1320, e-pos heleen@ngwelsyn.co.za


Takke

Carletonville: NG Welsyn Carletonville, Northview-woonstel 23, Kaolinstraat, Posbus 295, Carletonville 2500, tel 018 787 4038/9, faks 018 787 3653, e-pos ngwcarletonville@telkomsa.net

Fochville: Fochville Maatskaplike Dienste, Russelgebou (1ste vloer), H/v Park en Presidentstrate, Posbus 81, Fochville 2515, tel 018 771 2871/3773, e-pos fochvillemd@telkomsa.net

Krugersdorp: NG Welsyn Krugersdorp, H/v Omega- en Kommissarisstraat, Posbus 603, Krugersdorp 1740, tel 011 660 3183/4, faks 011 660 5639, e-pos
ngw.krugersdorp@nashuaisp.co.za

Meyerton: NG Welsyn Meyerton, NG Kerkgebou, Lochstraat, Posbus 115, Meyerton 1960, tel 016 362 0864, e-pos ngwmeyerton@mweb.co.za, faks 016 362 2315.

Randfontein: NG Welsyn Randfontein, H/v Stegman- en Buitenstraat, Randpoort 1760, Posbus 6480, Greenhills, Randfontein 1767, tel 011 412 1035, faks 011 412 3197, e-pos ngwrandf@mweb.co.za

Roodepoort: NG Welsyn Roodepoort, Jan van Rooyenstraat 24, Witpoortjie, Roodepoort, Posbus 3118, Witbeeck 1729, tel 011 955 6924, faks 011 955 5719, e-pos ngwroodepoort@telkomsa.net

Vanderbijlpark: NG Welsyn Vanderbijlpark, H/v JJ Smith- en FW Reitzstraat (Kerkgebou), Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, tel 016 981 1044, faks 016 981 1046, e-pos ngwelsyn@execnet.co.za

Vereeniging: NG Welsyn Vereeniging, NG Kerkgebou, Hofmeyerstraat, Vereeniging, Posbus 272, Vereeniging 1930, tel 016 421 4044/5, sel 083 635 2877, faks 016 421 1262, e-pos ngwvereeniging@absamail.co.za


Gemeenskapswerk:

Emanang Nokeng Wes-Rand: H/v Corlettlaan en Jan van Rooyenstraat, Posbus 3002, Witbeeck 1729, sel 083 268 3660, e-pos gemwerk@mweb.co.za of
venessa.vanheerden@ngwelsyn.co.za

ONS SINODE: WIE ONS IS EN WAT ONS DOEN